Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

22. apríla 2024

11 prokurátorov napísalo Marošovi Žilinkovi otvorený list, vyjadrili hlboké rozčarovanie nad dianím okolo prokurátorov Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša11 prokurátorov napísalo Marošovi Žilinkovi otvorený list, vyjadrili hlboké rozčarovanie nad dianím okolo prokurátorov Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša, ktorí dozorovali prípad vraždy Jána Kuciaka, a ich odchodu z prokuratúry.Zdieľať
11 prokurátorov napísalo Marošovi Žilinkovi otvorený list, vyjadrili hlboké rozčarovanie nad dianím okolo prokurátorov Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša

11 prokurátorov napísalo Marošovi Žilinkovi otvorený list, vyjadrili hlboké rozčarovanie nad dianím okolo prokurátorov Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša, ktorí dozorovali prípad vraždy Jána Kuciaka, a ich odchodu z prokuratúry. V liste opisujú chaos po zrušení špeciálnej prokuratúry či kritizujú Žilinkovu personálnu politiku.

Celé znenie otvoreného listu 11 prokurátorov generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi:

Vážený pán generálny prokurátor,

týmto listom sa na Vás obraciame s viacerými podnetmi, ktoré ako prokurátori vnímame, pričom považujeme za nevyhnutné dať Vám ich do pozornosti. V

prvom rade chceme vyjadriť hlboké rozčarovanie nad personálnym „manažovaním“ záležitosti ohľadom našich kolegov – JUDr. Matúša Harkabusa a Mgr. Daniela Mikuláša – ktoré vyústilo až do ich odchodu z prokuratúry. Ide o veľmi znepokojujúcu skutočnosť, ktorá evidentne vyšle negatívny signál do spoločnosti, keďže ide o mimoriadne erudovaných a morálne čistých prokurátorov. Toto je však záverečný efekt riadenia prokuratúry Vašou osobou, a preto poďme pekne od začiatku.

Už v roku 2021 ste si celkom evidentne vytvorili negatívny vzťah k špeciálnemu prokurátorovi a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „ÚŠP“), ktorý vyústil až do Vašej tichej podpory legislatívneho zrušenia tohto úradu. Tento krok zostal pre nás nepochopiteľný, najmä s poukazom na legislatívne pozadie zrušenia ÚŠP (skrátený legislatívny proces), ale aj vzhľadom na fakt, že ste na tomto úrade dlhé roky pôsobili. Rovnako nás prekvapila Vaša celková pasivita v tomto legislatívnom procese, keďže v roku 2022 ste pomerne aktívne vystupovali proti legislatívnej ambícii zmeniť ustanovenie § 363 Trestného poriadku, kde ste doslova uvádzali, že nechcete zostať len „štatistom“. Skutočnosť, s akou ľahkosťou ste verejne deklarovali vykonateľnosť predmetnej novely, nás doslova zarazila, najmä pokiaľ išlo o časové hľadisko rušenia ÚŠP.

Fakt, že na tento krok nebola prokuratúra absolútne pripravená, je viditeľný aj dnes, takmer jeden mesiac po tejto udalosti. Proces a prechod agendy ÚŠP na krajské prokuratúry sa dá charakterizovať ako neriadený (alebo mimoriadne zle riadený) chaos. Náležite to demonštrujú nasledujúce skutočnosti:

  • Väčšina spisov po prokurátoroch ÚŠP bola uložená do suterénu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „GP SR“), kde si ich následne museli prokurátori sami triediť a doslova utierať od prachu. Následne sa tieto spisy zmiešali a viacerí prokurátori dostali spisy svojich kolegov, alebo dlhodobo sa k svojim spisom vôbec nevedeli dostať. K uvedenému je možné predložiť Vám fotodokumentáciu a elektronickú komunikáciu, kde sa prokurátori dožadovali prístupu k spisom, keďže vo veciach mali nariadené úkony.
  • Viacerí bývalí prokurátori ÚŠP stále (t.j. ku dňu 18.4.2024) nemajú prístup ku všetkým spisom, ktoré by mali vybavovať, keďže stále neboli predložené na GP SR. – Niektoré spisy boli na GP SR predložené ešte v mesiaci marec, avšak k prokurátorom sa fyzicky dostávajú až v dnešných dňoch.
  • Zmätok pri udeľovaní výnimiek podľa § 51 zákona o prokuratúre, keďže výnimky boli udelené aj na veci, ktoré reálne prokurátori vybavovať nemali, a preto desiatky výnimiek museli byť následne zrušené. Niektoré výnimky pritom obsahovali nesprávne dátumy, alebo uvádzali nesprávne osoby oprávnené na podpis, čím sa stali nulitnými právnymi aktmi – predpokladáme, že viete, o aké veci ide. V tejto súvislosti vyznievajú veľmi nepresvedčivo Vaše opakované vyjadrenia, že Vami podpisované rozhodnutia prechádzajú kontrolou veľkého počtu „páru očí“.
  • Viacerí bývalí prokurátori ÚŠP nemali dňa 20.03.2024 materiálne ani technicky pripravené svoje kancelárie, nemali v nich žiaden nábytok, počítače atď., pričom niektorí prokurátori boli ešte dňa 20.03.2024 z neznámych dôvodov presúvaní z kancelárie do kancelárie.
  • Krajskí prokurátori predkladali a predkladajú na určenie výnimky podľa § 51 zákona o prokuratúre aj veci, ktoré nepokrýval príkaz č. 10/2024, z čoho je zrejmé, že postup nebol zjednotený, ale práve naopak, bol chaotický a nejednotný. Tento fakt sa v plnej miere prejavuje aj dnes, keďže krajskí prokurátori aj naďalej predkladajú na GP SR spisy na určenie výnimky nad rámec príkazu č. 10/2024, a to najmä na prípady, ktoré sú v prípravnom konaní, ale aj v súdnom konaní pred okresnými a krajskými súdmi. Z uvedeného je zrejmé, že absentuje komunikácia a koordinácia krajských prokurátorov, aby takto nepostupovali.
  • Viaceré spisy obdržali bývalí prokurátori ÚŠP až v mesiaci apríl 2024, a to až po opakovaných urgenciách, pričom vo viacerých prípadoch boli už doručené rozhodnutia súdov, u ktorých už bola zmeškaná zákonná alebo poriadková lehota na podanie opravného prostriedku, resp. vyjadrenia. Vo viacerých prípadoch sa prokurátori dozvedali o rozhodnutiach súdov až z podaní obhajoby, resp. až priamo na súde, z čoho je taktiež zrejmé, že absolútne zlyhala koordinácia medzi Špecializovaným trestným súdom (ďalej aj „ŠTS“) a GP SR, najmä podateľňou. Viaceré podania a rozhodnutia mali byť doručované do spisov v čase, keď ležali v suteréne GP SR.
  • Priestory bývalého ÚŠP v Pezinku zostali neobsadené, prázdne, a preto nám nie je zrejmé, prečo bolo nevyhnutné sa doslova za pár hodín pobaliť a tieto priestory opustiť. – Funkcionári GP SR mali protichodné informácie, ktoré následne posúvali smerom k bývalým prokurátorom ÚŠP, avšak jedna z najčastejších odpovedí bola „neviem“. V podstate nebolo ani zrejmé, kto podpisuje cestovný príkaz, dovolenku, nebolo zrejmé, ako a kým bude riešená doprava na pojednávania, pričom napriek tomuto totálnemu chaosu, všetci bývalí prokurátori ÚŠP naďalej plnili svoje služobné povinnosti a nezmarili ani jeden termín hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia pred ŠTS alebo Najvyšším súdom Slovenskej republiky.
  • Porušenie verejného záväzku, že minimálne aspoň veci po ukončení vyšetrovania a veci v súdnom konaní zostanú pôvodným prokurátorom a naopak, výnimky z príslušnosti sa vydávajú aj tam, kde to bývalí prokurátori ÚŠP nežiadali, a kde na to nie je žiadny dôvod.
  • Bývalým prokurátorom ÚŠP nebolo a nie je umožnené dokončiť trestné prípady, hoci o to prejavili záujem, ktoré s vecami, ktoré naďalej vybavujú, vecne bezprostredne súvisia, najmä pokiaľ ide o tzv. spolupracujúcich obvinených. To znamená, že kmeňovú trestnú vec v súdnom konaní vybavuje bývalý prokurátor ÚŠP, ale vec obvineného, ktorý bol z tohto konania vylúčený na samostatné konanie, je pridelená na vybavenie prokurátorovi krajskej prokuratúry, ktorý kmeňovú vec detailne nepozná a nevie teda posúdiť rozsah spolupráce spolupracujúcej osoby. Uvedený problém je vypuklý o to viac, že novelizovaný Trestný poriadok v zásade počíta s periodickou kontrolou tzv „benefitov“. Tento stav môže výrazne komplikovať (z pohľadu obžaloby) súdne konania v kmeňovej trestnej veci. Na uvedený postup nie je, z pohľadu záujmov obžaloby, žiaden legitímny dôvod, keďže rozsah benefitov spolupracujúcich osôb bude vyhodnocovať (pri posudzovaní vierohodnosti ich výpovedí) konajúci súd. Tento postup je teda len v záujme inej procesnej strany – obžalovaných a ich obhajcov.

Odhliadnuc od vyššie uvedených manažérskych zlyhaní a zvláštností je omnoho vypuklejšia Vaša personálna politika, ktorá pôsobí netransparentne a neobjektívne. Od roku 2021 bolo predovšetkým smerom k ÚŠP vykonaných, buď osobne Vami alebo prostredníctvom Vám verných funkcionárov GP SR, viacero krokov, ktoré systematicky komplikovali prácu na danom úrade a vykazovali jednoznačné znaky svojvôle. Nemožno nespomenúť výberové konanie na pozíciu zástupcu špeciálneho prokurátora, v ktorom z dosiaľ neznámych dôvodov neuspel JUDr. Ladislav Masár. Rovnako výberovým konaním neprešli ani iní prokurátori, hoci výberové konanie odborne zvládli, avšak rozhodli iné dôvody. Taktiež sú známe Vaše rozhodnutia, keď nebolo umožnené dvom prokurátorom pokračovať na ÚŠP formou stáže, hoci je známe, že priamo na GP SR boli prokurátori, ktorí na tomto úrade stážovali roky a žiadny problém v tom nebol (a to aj počas Vášho mandátu). Dôvodné je upozorniť aj na fakt, že z Vašej strany nebolo vyhovené celkovo 5 písomným žiadostiam špeciálneho prokurátora o pridelenie prokurátorov na stáž na ÚŠP, hoci títo s ňou vyjadrili súhlas. Tieto Vaše uvedené zamietavé rozhodnutia viedli okrem iného k odchodu jednej prokurátorky z rezortu prokuratúry. Iste, Vaša odpoveď v tom čase bola, že príslušný okresný alebo krajský prokurátor nesúhlasil. Ponechajme bokom, kde bol daný prokurátor viac potrebný, ale podstatné je, že v prípade prechodu prokurátora na stáž na GP SR takýto nesúhlas nebol určujúci. Paradoxne, hoci ÚŠP bol súčasťou GP SR, platili pre neho iné kritéria. Opäť nevieme prečo. Rovnako nemožno nespomenúť, že Vaša personálna politika dopadá aj na rodinných príslušníkov bývalých prokurátorov ÚŠP, ktorým je napríklad bránené v kariérnom postupe v rámci prokuratúry. Ide o akúsi formu revanšu pre „neposlušnosť“, hoci dotknutý človek s údajnou neposlušnosťou niektorého z bývalých prokurátorov ÚŠP nemá nič spoločné.

Úplne nepochopiteľným zostalo pre nás Vaše rozhodnutie, neumožniť asistentovi prokurátora ÚŠP vykonať v mesiaci apríl 2024 odbornú justičnú skúšku, hoci išlo o najskúsenejšieho asistenta, ktorý v minulosti pôsobil aj ako právny čakateľ prokuratúry a vyšetrovateľ PZ. Toto Vaše personálne rozhodnutie, ktoré determinuje pracovný osud konkrétneho človeka, bolo len ďalším prejavom Vášho postoja smerom k ÚŠP. Možno len stručne vybrať pár príkladov zo série krokov, ktoré nemožno vnímať inak ako rýdzo negatívny vzťah k ÚŠP. Príkladom uvádzame: zrušenie operatívnych porád vedenia GP SR, ktoré sa po zrušení ÚŠP obnovili, zrušenie zahraničnej pracovnej cesty prokurátorov do USA, neumožnenie výroby darčekových predmetov 4 s označením ÚŠP pre zahraničné delegácie, neumožnenie bývalému špeciálnemu prokurátorovi zúčastniť sa zahraničných stretnutí, usmerňovanie zahraničných zastupiteľstiev, aby nekontaktovali priamo ÚŠP, očierňovanie bývalých prokurátorov ÚŠP a ich práce pred inými prokurátormi, najmä na krajskej úrovni, apel z roku 2021, aby sme nekomunikovali o našej práci s médiami.

Vyššie uvedené skutočnosti sa pritom vôbec netýkajú samotnej práce prokurátorov, keďže predmetom tohto listu nie je poukázať na spornosť viacerých rozhodnutí, ktoré boli zo strany vedenia GP SR vydané v režime podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku. Táto skutočnosť je už viac menej známa, pričom nesprávnosť a nezákonnosť predmetného postupu v niektorých otázkach potvrdil ako Najvyšší súd Slovenskej republiky, tak aj Ústavný súd Slovenskej republiky.

Veľmi znepokojujúco na nás aktuálne pôsobí aj fungovanie oddelenia závažnej kriminality GP SR, kde okrem iného pôsobia aj dve prokurátorky, ktoré predtým pôsobili na prieskumnom oddelení trestného odboru GP SR a predtým na trestnom odbore GP SR. Opäť ide o personálne rozhodnutie, ktoré nenašlo pochopenie u žiadneho bývalého prokurátora ÚŠP (teda možno s výnimkou jedného), keďže ide o prokurátorky, ktoré nikdy nevykonávali dozor v agende bývalého ÚŠP a rovnako nikdy nezastupovali prípady z tohto úradu pred Špecializovaným trestným súdom. Napriek tomu tieto prokurátorky majú pomerne zaujímavú agendu, o ktorej rozhoduje priamo Váš prvý námestník. Opäť nám nie je zrejmé, prečo sa tak neštandardne deje. Tieto prokurátorky pritom aj v minulosti preukazovali skôr svoj negatívny postoj k práci prokurátorov ÚŠP, čo je na prokuratúre všeobecne známy fakt. V minulých rokoch sa zviditeľnili aj svojimi rozhodnutiami, keď napríklad rozhodli v prípade obv. Jána Kaľavského tak, že mu jedna z dotknutých zrušila obvinenie, hoci súd neskôr v podstate na takmer identickom skutkovom základe uznal jeho vinu. Netreba pritom pripomínať, že medzi obvinením a rozsudkom je dosť podstatný rozdiel, najmä pokiaľ ide optiku hodnotenia dôkazného stavu (teda štandard dôkazného bremena). Taktiež jedna z dotknutých prokurátoriek opakovane zrušila obvinenie aj Branislavovi Zurianovi, pričom ani tieto rozhodnutia nepôsobili argumentačne presvedčivo.

Aktivita týchto prokurátoriek následne pokračovala na prieskumnom oddelení trestného odboru GP SR, kde vybavovali (pripravovali) takmer všetky sporné rozhodnutia v zmysle § 363 Trestného poriadku (napr. kauzy Pčolinský, Súmrak, Rozuzlenie, Kažimír, Kaliňák, Borgula, Žiga, Emmel, zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania vo „veci“). Možno opäť pripomenúť, že jedna z týchto prokurátoriek nevidela dôvody na obvinenie Petra Kažimíra, no súd nebol toho názoru, keďže v neskoršej etape trestného konania vydal na neho trestný rozkaz (ktorý predpokladá spoľahlivo zistený skutkový stav veci). Ich činnosť pokračovala bezprecedentnými aktivitami v podobe listov, ktoré bez znalosti spisov a bez vedomia dotknutých prokurátorov (v rozpore s praxou GP SR), zasielali Špecializovanému trestnému súdu, kde konajúci súd upozorňovali na údajné procesné pochybenia prokurátorov – svojich kolegov, a navádzali konajúci súd na odmietnutie obžaloby. Ich „právne názory“ obsiahnuté v týchto listoch boli pritom následne Najvyšším súdom Slovenskej republiky vyhodnotené ako zjavne nesprávne.

Nie je iste vecou náhody, že tieto prokurátorky vybavovali aj sťažnosti obv. Jána Čurillu a spol. proti ich obvineniam, ale riešili aj sťažnosť proti obvineniu policajta Martina Juhása, ktorý dal nasadiť techniku do tzv. poľovníckej chaty. Rovnako vykonávali 5 dohľad aj nad viacerými spismi, kde bol činný tzv. anti-tím zriadený na Úrade inšpekčnej služby. Napriek tomu, že boli toho času prokurátorkami prieskumného oddelenia trestného odboru GP SR, mali mať pridelené aj viaceré dozorové spisy, čo je opäť vysoko neštandardné. Zaradenie týchto kolegýň na dané oddelenie preto u nás vyvoláva oprávnené pochybnosti, či budú postupovať v predmetných spisoch objektívne, nestranne a zákonne. Tieto dve dotknuté prokurátorky GP SR však požívajú vysokú dôveru vedenia GP SR a požívajú rôzne výsady a benefity (okrem iného právo voľby kancelárie atď). Už viacerí prokurátori avizovali viaceré neštandardné kroky a postupy, ktoré sa vyskytli pri prideľovaní agendy týmto dvom prokurátorkám. Dokonca existujú signály, že sami rozhodujú o tom, čo budú robiť a čo nie, resp. kto to bude robiť. Tento stav opäť prehlbuje nedôveru k aktuálnemu spôsobu vedenia daného oddelenia.

Taktiež sa musíme ohradiť voči Vašej odpovedi, ktorú ste poskytli verejnosti v súvislosti s personálnym rozdelením bývalých prokurátorov ÚŠP, keďže ste verejne deklarovali, že hlavným motívom ich pridelenia na jednotlivé útvary GP SR bola ich odbornosť. S týmto hlboko nesúhlasíme, keďže my v prvom rade vnímame predovšetkým motív pomsty, a to najmä voči prokurátorom, ktorí riešili profilové kauzy (kde boli podozrivé a obvinené vplyvné osoby verejného života), a ktorí sa verejne vyjadrovali na adresu vedenia GP SR. Ohradzujeme sa aj voči verbálnym vyhrážkam voči bývalým prokurátorom ÚŠP, ktorých ste sa počas rokov 2021 až 2024 nikdy výslovne nezastali.

Považujeme súčasne za potrebné poukázať na nesystémovosť a vecnú nezmyselnosť zaradenia viacerých prokurátorov zrušeného ÚŠP na konkrétne organizačné útvary GP SR. Odhliadnuc od skutočnosti, že takmer všetkým prokurátorom bol zámer s ich ďalším zaradením z nepochopiteľných dôvodov do poslednej chvíle doslova zatajovaný, nemôžme sa zbaviť dojmu, že v prípade viacerých z nich je ich ďalšie zaradenie buď úplne náhodné, alebo – v horšom prípade – pripomína až snahu zaradiť ich na miesto najvzdialenejšie ich dovtedajšiemu odbornému profilovaniu, a na ktorom budú aj osobne najmenej spokojní.

Na tlačovej konferencii dňa 27.03.2024 ste k ďalšiemu pôsobeniu prokurátorov v podstate uviedli, že pri ich zaradení ste vychádzali z viacerých kritérií, predovšetkým v prvom rade z odbornosti prokurátorov (odbornosť všetkých dobre poznáte) a, ale až v druhom rade, z potrieb jednotlivých organizačných zložiek.

Takéto vyjadrenie rozhodne nezodpovedá skutočnosti. Na netrestný odbor boli zaradení dvaja prokurátori, ktorí sa dovtedy nikdy činnosti na netrestnom úseku prokuratúry nevenovali. Z akého dôvodu ste vyhodnotili, pán generálny prokurátor, zohľadniac ich dovtedajšie pôsobenie v rezorte, že ich odborné vedomosti a praktické skúsenosti ich predurčujú plniť úlohy na úseku netrestnej agendy, nie je možné objektívne vysvetliť. Rozhodne ale nesedí, že ste prihliadli na ich dovtedajšie odborné zameranie. Ak by proces prideľovania bývalých prokurátorov ÚŠP riadili niektorí politici, obvinení, alebo ich advokáti, tak by nedopadol inak.

Na medzinárodný odbor ste zaradili štyroch prokurátorov. Dvoch z nich (Peter Kysel a Matúš Harkabus), ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk a majú mnohopočetné skúsenosti so zastupovaním rezortu v medzinárodných organizáciách, orgánoch a komisiách, ste zaradili na oddelenie, na ktorom do styku s medzinárodnými organizáciami neprídu, a ďalších dvoch, ktorí jazykové znalosti na žiadanej úrovni nemajú a so zastupovaním rezortu na medzinárodnej scéne majú minimálnu skúsenosť, ste zase zaradili na oddelenie európskeho práva, ktorého doménou je aktívna účasť na stretnutiach orgánov Európskej únie, Rady Európy a pod. Takisto v tomto prípade sú Vaše slová z tlačovej konferencie v úplnom rozpore s Vašim konaním.

Ďalších dvoch prokurátorov ste zaradili na legislatívny odbor, hoci s legislatívnou agendou v rámci rezortu prokuratúry nemali doteraz nikdy nič spoločné.

Na referát väzenstva boli zaradení traja prokurátori ÚŠP, z ktorých ani jeden o to vopred neprejavil záujem, túto agendu nikdy nevybavoval, pričom prokurátor trestného odboru, ktorý predtým túto agendu dlhodobejšie pokrýval, bol zaradený na iný úsek GP SR. Nemožno nespomenúť, že jeden z bývalých prokurátorov ÚŠP, ktorý túto agendu väzenstva v minulosti riešil ako na krajskej prokuratúre, tak aj na GP SR, skončil mimo tohto referátu. Opäť nepochopiteľné.

Popísané zaradenie prokurátorov, čo sa týka netrestného a medzinárodného odboru, vnímame ako neférové nielen voči zaraďovaným prokurátorom, ale v nemenšej miere aj voči organizačným zložkám, na ktoré boli zaradení. Ak napríklad netrestný odbor má voľné miesto, logicky sa predpokladá, že ho potrebuje obsadiť prokurátorom v danej agende skúseným, od prvého dňa schopným plniť úlohy s ňou súvisiace. Bývalí prokurátori ÚŠP, celý život profesijne sa zaoberajúci trestným právom, pri najlepšej vôli takým kritériám nezodpovedajú. Neférové to je aj vo vzťahu ku kolegyniam a kolegom z okresných a krajských prokuratúr, ktorí sa dlhodobo špecializujú na agendu justičnej spolupráce a netrestnú oblasť, ale ich profesionálny postup sa po obsadení miest na generálnej prokuratúre odkladá.

Nechceme opätovne poukazovať na nesmierny chaos a zmätok sprevádzajúci prechod agendy, ale je to už takmer mesiac, a Váš sľub stále nie je v celosti naplnený. Možno tieto veci stále ležia v pivnici GP SR, možno už boli odovzdané na krajské prokuratúry, to my nevieme, faktom ale je, že viacerým z nás chýbajú spisy, ktoré nám už od 20.03.2024 mali byť pridelené na výnimku. Naopak, ako sme už uviedli, boli nám pridelené viaceré veci, ktoré mali zostať v portfóliu krajských prokuratúr. Dôvod – neznámy.

Opätovne zdôrazňujeme a s nesmiernou ľútosťou vnímame situáciu, kedy ste dlhodobým ignorovaním viacerých žiadostí, či už písomných alebo viacerými osobami priamo Vám ústne prezentovaných, de facto prinútili dvojicu mimoriadne skúsených prokurátorov požiadať o uvoľnenie z funkcie.

Na stretnutí na ÚŠP dňa 15.03.2024 ste na priamu žiadosť Matúša Harkabusa a Daniela Lipšica uviedli, že na Krajskej prokuratúre Žilina aktuálne nie je voľné miesto, čo neumožňuje ani ich preloženie ani ich dočasné pridelenie na tento služobný úrad. Zároveň ste tiež deklarovali, že presystematizácia – navýšenie voľných miest alebo ich presun napríklad z GP SR, je zložitým procesom a nedá sa zariadiť ihneď, pretože závisí od Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Nuž, pravda je taká, že už na začiatku februára 2024, kedy ste už vedeli, že obaja bývalí prokurátori ÚŠP by chceli byť po zániku ÚŠP preložení práve na Krajskú 7 prokuratúru Žilina, bolo na tejto krajskej prokuratúre neobsadené jedno voľné miesto. V prípade Vášho úprimného záujmu o posilnenie prvostupňovej zložky krajskej prokuratúry bolo možné vyhlásené výberové konanie dňa 22.01.2024 na toto voľné miesto zrušiť až do vyriešenia situácie s prokurátormi ÚŠP. Následne sa dňa 15.04.2024 malo na Krajskej prokuratúre Žilina uvoľniť miesto po odchode vtedajšieho námestníka krajského prokurátora. Toto miesto bolo však obratom obsadené prokurátorom JUDr. Martinom Kováčom, ktorý má pomerne pochybnú povesť, a ktorý v roku 2021 nebol úspešný vo výberom konaní na funkciu okresného prokurátora v Martine. Bez ohľadu na to, Vaše vyjadrenie, že na krajskú prokuratúru nie je možné ani dočasne prideliť prokurátora, ak na nej nie je voľné miesto, zjavne nezodpovedá realite. V situácii, keď nebolo voľné ani jedno systemizované miesto, bol na Krajskú prokuratúru Žilina dočasne pridelený JUDr. Dominik Pastier z OP Martin. Rýchlosť, s akou ste obsadili uvoľnené miesto námestníka KP Žilina, tak ostro kontrastuje s rýchlosťou, keď zo svojej pozície nie ste schopný ani takmer dva mesiace „presunúť dve miesta“ z GP SR na Krajskú prokuratúru Žilina. Nie je predsa mysliteľné, že na krajské prokuratúry, na ktoré prešla vecná príslušnosť ÚŠP, nie je možné z pozície generálneho prokurátora operatívne presunúť dve miesta z voľných systemizovaných miest na GP SR, resp. dočasne tam prideliť prokurátorov, ktorí mali záujem túto agendu vybavovať. Sme presvedčení, že pre krajskú prokuratúru je naliehavejšie potrebné zabezpečiť osvedčených a pracovitých prokurátorov vybavujúcich agendu po ÚŠP než vymieňať funkcionárov, ktorí reálne túto agendu vybavovať nebudú. Na poradách delimitačnej komisie ste prisľúbili, že budete vyvíjať aktivity, aby každá krajská prokuratúra dostala aspoň jedno dodatočné miesto z titulu prechodu agendy z ÚŠP. Krajská prokuratúra Žilina žiadne nedostala, a jediné, ktoré bolo voľné, ste v čase avizovaného záujmu prokurátorov M. Harkabusa a D. Mikuláša, tesne pred ich možným preložením, obsadili. Následne v rozpore s Vašimi slovami ste tam zaradili iného prokurátora, hoci počet voľných miest sa nezvýšil.

Vyzývame Vás preto, vážený pán generálny prokurátor, aby ste do Vašich personálnych rozhodnutí nevkladali osobnú nevraživosť, aby boli objektívne a transparentné. Rovnako tak žiadame, aby sa vykonala revízia agendy na oddelení závažnej kriminality, či sú skutočne spisy prideľované objektívne a bez záujmu iných osôb. Nie je predsa pochopiteľné, prečo na spis, ktorý pôvodne vybavoval bývalý prokurátor ÚŠP a ktorý má naďalej záujem dokončiť ho, bola uplatnená výnimka podľa § 51 zákona o prokuratúre, avšak pridelený bol prokurátorke GP SR, ktorá ho nepozná. Takýto postup pôsobí účelovo. Taktiež Vás žiadame, aby boli aj rozhodnutia vedenia GP SR ohľadom bývalej agendy ÚŠP riadne zdôvodnené, teda z akého konkrétneho dôvodu nie je možné prípad prideliť konkrétnemu prokurátorovi, keď má záujem ju dokončiť. Malo by byť predsa aj Vašom záujme, aby vec vybavil prokurátor, ktorý ju pozná, má ju naštudovanú, a teda, aby bolo jej vybavenie plynulé a bez prieťahov.

Vážený pán generálny prokurátor,

nebudeme ticho. Ani dnes, ani zajtra. Budeme naďalej vecne kritizovať účelové a netransparentné postupy vedenia GP SR. Riadenie totiž nesmie byť len o moci, ale malo by byť v prvom rade o profesionalite, empatii a porozumení. Vo Vašom prípade to však zjavne neplatí, keďže rozhodnutie o osude bývalých prokurátorov ÚŠP bolo maximálne tajné, bez akejkoľvek komunikácie a kooperácie. Takto by rozhodne zodpovedné riadenie v demokratickej spoločnosti vyzerať nemalo. Je len otázkou času, koľko ďalších prokurátorov tento Váš proces normalizácie odradí a znechutí natoľko, že taktiež odídu z rezortu.

Chceli by sme Vám pripomenúť, že autorita osobnosti nie je nikdy založená na mocenskom postavení, ale mala by sa odvíjať od charakterových vlastností a odborných schopností každého jedného z nás. Ak by ktokoľvek svoju autoritu opieral len o svoje mocenské postavenie, tak v prípade jeho straty (skončením funkčného obdobia) sa jeho „autorita“ rozplynie do stratena. Je tomu tak z jednoduchého dôvodu – že žiadnu skutočnú autorita, nevynucovanú mocenským postavením, takáto osoba nemala a nemá.

S pozdravom

Ondrej Repa

Ladislav Masár – podpis pripája mimo častí venovaných jeho osobe

Daniel Lipšic

Michal Šúrek

Lucia Bizoňová

Vladimír Kuruc

Peter Kysel

Matúš Harkabus – podpis pripája mimo častí venovaných jeho osobe

Daniel Mikuláš – podpis pripája mimo častí venovaných jeho osobe

Vasiľ Špirko

Rastislav Hruška

Na vedomie Rada prokurátorov Slovenskej republiky


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Vo veku 66 rokov zomrel podnikateľ a politický marketér Fedor Flašík
<< predchádzajúci článok
Ukrajina dostane od Dánska sľúbený počet stíhačiek F-16, prvé by mohli byť dodané v lete