Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

12. januára 2011

Jurzyca predostrel kabinetu predstavu o odoberaní titulovPredstavu o tom, ako by mal fungovať mechanizmus na odoberanie podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov, predostrel dnes kabinetu v informatívnom ...Zdieľať
jurzyca Eugen JurzycaFoto: SITA, APBRATISLAVA 12. januára (WEBNOVINY) - Predstavu o tom, ako by mal fungovať mechanizmus na odoberanie podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov, predostrel dnes kabinetu v informatívnom materiáli minister školstva Eugen Jurzyca. O odobratí podvodne získaných titulov by mali rozhodovať vysoké školy. Odvolať sa bude možné na súde. Jurzyca plánuje po diskusii s ministrami zapracovať mechanizmus do návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorú pripraví v roku 2011 a mala by mať účinnosť od januára 2012. "Odoberanie titulov je citlivou otázkou, ktorej riešenie je komplikované, ale je záujem ho nájsť," konštatuje Jurzycov rezort. Cieľom úpravy je eliminovať tituly získané korupciou, klientelizmom, pomocou fiktívnej alebo sfalšovanej skúšky či plagiátorstvom.


Rezort odporúča, aby mohol správny orgán po nadobudnutí účinnosti novely rozhodnúť o odňatí titulu v lehote troch rokov odo dňa, keď osoba neplatne splnila podmienky na riadne skončenie štúdia, prípadne odo dňa splnenia podmienok na udelenie príslušného titulu. Už teraz však rezort upozorňuje, že nebude môcť zabezpečiť odobratie všetkých originálnych dokumentov ani jeho úradne overených kópií, napríklad v prípade straty originálneho diplomu. "Napokon nie je možné usporiadať prípady, keď o doklade o vzdelaní už bolo rozhodnuté ako o rovnocennom v zahraničí," tvrdí rezort. Ak by teda stihol absolvent nechať si uznať diplom v inej krajine, za hranicou by ho mohol používať aj po odobratí na Slovensku.

Otáznikom sú i dôvody na odňatie titulu, ktoré Jurzycov rezort nechce definovať na úroveň skúmania procesných pochybení počas štúdia alebo overovania jednotlivých vykonávaných skúšok. "Tieto skutočnosti nie je možné dostatočne preukázať po skončení štúdia. Vysoké školy majú rôzne pravidlá na archiváciu prihlasovania sa na skúšky, zo skúšok sa nerobia záznamy, ku ktorým by sa bolo možné v prípade sporného prípadu vrátiť," argumentuje ministerstvo. Navrhuje preto zaviesť len odporúčané štandardy, ktoré by pomohli odhaľovaniu podvodov ešte pred riadnym skončením štúdia.

O titul by teda mali prísť tí, ktorí sa dopustia trestných činov falšovania
Podnety na odoberanie titulov majú vysokým školám podávať fyzické alebo právnické osoby. Rektori budú musieť o všetkých podnetoch, začatých konaniach a rozhodnutiach informovať ministerstvo a zároveň ich zverejňovať na svojom webe s podmienkou zachovania ochrany osobných údajov. Dôvodom na odobratie titulu musí byť podľa informatívneho materiálu výhradne trestný čin študenta v súvislosti so štúdiom, tiež vypracovanie kvalifikačnej práce inou osobou či sfalšovanie výsledkov výskumu. Rezort odmieta odoberať tituly v prípade procesného pochybenia vysokej školy, ako napríklad zloženie skúšobnej komisie v rozpore so zákonom či rozhodnutie o prijatí na štúdium doručené iba doporučene a nie do vlastných rúk. O titul by teda mali prísť tí, ktorí sa dopustia trestných činov falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, či trestného činu proti priemyselným právam a proti autorskému právu, a to na základe právoplatného rozsudku v trestnom konaní. Informácie o právoplatných rozhodnutiach o zneplatnených diplomoch/dekrétoch by mal združovať verejne prístupný register.

Kompetenciu rozhodovať bude mať rektor ako štatutárny orgán vysokej školy
Vzhľadom na to, že výhradné právo udeľovať akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly majú vysoké školy, v prvom stupni bude vo veci rozhodovať práve vysoká škola. Kompetenciu bude mať rektor ako štatutárny orgán vysokej školy, a to na základe návrhu vedeckej rady vysokej školy. Vzhľadom na trojročnú lehotu na odobratie titulu by pri docentoch a profesoroch mohli nastať prípady, že o odňatí titulu bude rozhodovať tá istá vedecká rada a ten istý rektor, teda tí, ktorí rozhodovali o udelení titulu. Funkčné obdobie príslušných akademických orgánov je totiž štvorročné. Tri roky sú však podľa ministerstva objektívnou lehotou pri mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa správneho poriadku, ako aj bežná premlčacia lehota v občianskom práve.

O titul môže prísť aj akademik, ktorý rozhodoval a skúšal
Dôkazmi pred súdom by mali byť právoplatné rozsudky v trestnom konaní a pri ostatných dôvodoch výsledky opakovaných experimentov, právoplatné rozsudky v civilnom konaní vo veci ochrany autorských a priemyselných práv a znalecké posudky. Problematicky sa javia záznamy z priebehu postupových skúšok či štátnej skúšky, čo by znamenalo zvukovo-obrazové nahrávanie skúšok. Otázne je aj využívanie svedeckých výpovedí, do akej miery si bude svedok pamätať, čo sa stalo, ale aj možná pozitívna či negatívna zaujatosťou voči účastníkovi konania. Môžu nastať prípady, že o titul príde akademik, ktorý rozhodoval a skúšal na postupových skúškach alebo štátnych skúškach alebo bol garantom študijného programu, ktorý v čase jeho garantovania riadne skončili absolventi alebo vychoval doktorandov. Tretie osoby dotknuté konaním osoby, ktorej bol odňatý titul, však nebudú postihnuté.

Jurzycov rezort bude musieť vyriešiť aj otázky v súvislosti s dôsledkami rozhodnutia v prípade, ak dané vzdelanie, prípadne titul, boli podmienkou zamestnania či prijatia na ďalšie štúdium. Ak vysoká škola rozhodne o neplatnosti titulu, zároveň zneplatní aj prijatie na štúdium študijného programu vyššieho stupňa, ktorého podmienkou bol anulovaný diplom. Rovnako tak zneplatní aj vykonanie rigoróznej skúšky, udelenie titulu docent alebo menovanie za profesora, ak nadväzovali na anulovaný diplom. "Ak pôjde o osobu, ktorá v čase právoplatnosti rozhodnutia o odňatí titulu už bude zapísaná na študijný program vyššieho stupňa, vzhľadom na to, že táto osoba nebude mať v čase právoplatnosti rozhodnutia o odňatí titulu splnenú základnú podmienku na prijatie na štúdium vyššieho stupňa a rozhodnutie o prijatí na toto štúdium bude neplatné, štúdium študijného programu vyššieho stupňa bude ničotné (týka sa to však len štúdia na slovenských vysokých školách)," vysvetľuje ministerstvo s tým, že neplatné budú všetky skúšky, ktoré táto osoba vykonala v študijnom programe vyššieho stupňa.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Európska komisia stanovila priority na podporu rastu EÚ
<< predchádzajúci článok
Šéf ADSS víta negarantovanú schému v 2. pilieri