Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika    Zdravie

20. októbra 2008

Koronárna choroba srdcaKoronárna choroba srdca (KCHS) : celosvetový problémZdieľať
KCHS: celosvetový problém
Koronárna choroba srdca (KCHS), taktiež známa ako ochorenie koronárnych tepien, predstavuje najčastejší prejav kardiovaskulárneho ochorenia. Hoci sa prognóza pacientov s KCHS výrazne zlepšila vďaka pokroku v kardiovaskulárnej liečbe, KCHS stále zostáva hlavnou príčinou úmrtí a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpovedá, že ňou v nasledujúcich 20 rokoch aj zostane. 1 Iba na území Spojených štátov Amerických sa každých 26 sekúnd vyskytne koronárna príhoda a každú minútu niekto na KCHS umiera.2
 
Čo je KCHS?
Koronárna choroba srdca sa do určitej miery vyskytuje ako prirodzený dôsledok starnutia, avšak najvnútornejšia vrstva artérií podlieha poškodeniu v súvislosti s určitými rizikovými faktormi, ako je fajčenie, vysoký krvný tlak, diabetes, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, obezita a ďalšie faktory, ako napríklad pohlavie, etnická príslušnosť alebo KCHS v rodinnej anamnéze. Koronárne artérie sa zmrštia a zatvrdnú, čo vedie k poklesu krvného prietoku a k zníženiu dodávky kyslíka srdcovému svalu (ischémia). Táto nedostatočná dodávka kyslíka srdcovému svalu môže spôsobovať angínu pectoris (bolesť srdca). Pokiaľ sa koronárna artéria úplne upchá, nedostatok kyslíka postihne celú sekciu srdcového svalu, ktorá odumiera a spôsobuje infarkt myokardu (IM) alebo srdcovú príhodu. Kľúčovým problémom je však skutočnosť, že KCHS predstavuje progresívne a skryté ochorenie, ktoré stále veľmi často ostáva nepozorované, až pokým sa neobjavia prvé príznaky ischémie alebo IM. Prítomnosť dysfunkcie ľavej komory u pacientov s KCHS prispieva ku výrazne negatívnemu účinku na prežitie. 3
 

Srdcová frekvencia a KCHS

U pacientov trpiacich KCHS, ktorí zároveň vykazujú zvýšenú hodnotu srdcovej frekvencie, je riziko srdcovej príhody a následného úmrtia veľmi vysoké. Srdcová frekvencia predstavuje hlavný determinant spotreby kyslíka a môže urýchliť väčšinu epizód ischémie, a to ako symptomatickej, tak aj skrytej. V dôsledku toho sa znížením srdcovej frekvencie u pacientov trpiacich KCHS zníži spotreba kyslíka srdcom, čo môže výrazne pozitívne zredukovať výskyt kardiovaskulárnych príhod.
 

Liečba a prevencia KCHS

V súčasnosti zavedený manažment ochorenia KCHS má za cieľ dve hlavné oblasti: zmierniť príznaky (angína pectoris) a znížiť riziko srdcovej príhody, srdcového zlyhania a predĺžiť život pacienta. Úprava životného štýlu je v procese prevencie KCHS veľmi dôležitá. K súčasným možnostiam liekov voľby znižujúcim srdcovú frekvenciu, čím sa zmierňujú symptómy, patria beta-blokátory a antagonisty kalciových kanálov. Na prevenciu koronárnych príhod sa používa kyselina acetylsalicylová, statíny, ACE-inibítory a beta-blokátory. 4-6
Nehľadiac na úpravu životného štýlu, súčasné možnosti liečby a možnosti chirurgického zákroku, zostávajú kardiovaskulárne ochorenia problémom, vyžadujúcim si nové a jasné účinné preventívne opatrenia.
 
 
Literatúra:
 
 
1.      Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030 PLoS Med 3(11): e442. doi:10.1371/journal.pmed.0030442.
 
2.      Heart Disease and Stroke Statistics—2008 Update, Report From the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee Circulation 2008, available online.
 
3.      Burns RJ, Gibbons RJ, Yi Q, et al. The relationship of left ventricular ejection fraction, end-systolic volume index and infarct size to six monthly mortality after hospital discharge following myocardial infarction treated by thrombolysis. J Am Coll Cardiol. 2002 ; 39 : 30-6.
 
4.      Kjekshus JK. Importance of heart rate in determining beta-blocker efficacy in acute and long-term acute myocardial infarction intervention trials. Am J Cardiol. 1986 ; 57 : 43F-49F.
 
5.      Fox K, Garcia MA, Ardissino D, et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary: the Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2006 ; 27 : 1341–81.
 

Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Eur Heart J 2007 ; 28 : 2375–2414.

Podľa výsledkov štúdie BEAUTIFUL je Procoralan* (ivabradin) jediný antiischemický a antianginózny liek, ktorý potvrdil redukciu výskytu infarktu myokardu a znižuje počet revaskularizácii u pacientov so stabilnou koronárnou chorobou srdca, bez ohľadu na doterajšiu liečbu.

Výsledky dlho očakávanej klinickej štúdie BEAUTIFUL (morBidity-mortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with CAD and left ventricULar dysfunction, Hodnotenie morbidity a mortality If-inhibítora Procoralanu (ivabradínu) u pacientov s ICHS a s dysfunkciou ľavej komory) preukázali, že pacienti s koronárnou chorobou srdca (KCHS) s dysfunkciou ľavej komory (DĽK), ktorých srdcová frekvencia je vyššia ako 70 úderov za minútu, majú významne zvýšené riziko kardiovaskulárnej smrti, ako aj ostatných kardiovaskulárnych príhod. Zároveň u týchto pacientov (so srdcovou frekvenciou vyššou ako 70 úderov za minútu) liečba Procoralanom (ivabradinom) znížila riziko výskytu najdôležitejších koronárnych príhod, akými sú fatálny aj nefatálny infarkt myokardu a koronárna revaskularizácia, o jednu tretinu, a to aj v prípadoch, keď pacienti boli už pred tým liečení optimálnou farmakoterapiou. V komentári po prezentácii výsledkov sa predseda Výkonného výboru štúdie BEAUTIFUL, profesor Kim Fox vyjadril: ‘ O Procoralane (ivabradíne) sa vždy vedelo, že zmierňuje ischémiu. Podľa výsledkov klinickej štúdie BEAUTIFUL je Procoralan (ivabradin) prvou antianginóznou a antiischemickou liečbou, ktorá potvrdila redukciu infarktu myokardu a revaskularizácií, a má dobrý bezpečnostný profil, dokonca aj v prípadoch užívania s inými liekmi. Toto je zlatý štandard pre akýkoľvek antianginózny antiischemický liek.’
Klinická štúdia BEAUTIFUL začala v decembri 2004 pod vedením nezávislého Výkonného výboru, pričom prvý pacient bol zaradený do štúdie v úvode roku 2005. V rámci 781 centier v 33 krajinách štyroch kontinentov sa do skúšania zaradilo 10917 pacientov s KCHS a DĽK. Priemerná hodnota srdcovej frekvencie u týchto pacientov predstavovala 71 úderov za minútu, pričom polovica pacientov mala srdcovú frekvenciu vyššiu ako 70 úderov za minútu. Výsledky štúdie BEAUTIFUL ukázali, že pacienti so srdcovou frekvenciou > 70 úderov za  minútu majú väčšiu pravdepodobnosť úmrtia prípadne výskytu inej kardiovaskulárnej príhody. Nárast rizika predstavuje 34% pre  kardiovaskulárnu smrť, 46% pre infarkt myokardu, 56% pre srdcové zlyhanie a 38% pre koronárnu revaskularizáciu.
V rámci celkovej sledovanej populácie liečba Procoralanom (ivabradínom) nedosiahla štatistickú významnosť v znížení primárneho zloženého ukazovateľa (úmrtie z kardiovaskulárnych príčin, hospitalizácia pre akútny IM a hospitalizácia pre srdcové zlyhanie). Avšak u pacientov s úvodnou srdcovou frekvenciou vyššou než 70 úderov za minútu Procoralan (ivabradín) signifikantne redukoval riziko hospitalizácií z dôvodu fatálneho a nefatálneho infarktu myokardu o 36% (p=0,001) a pokles rizika koronárnej revaskularizácie o 30% (p=0,016). Je potrebné zdôrazniť, že väčšina týchto pacientov už užívala smernicami odporúčanú kardiovaskulárnu liečbu: antiagreganciá (94%), inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, prípadne blokátory angiotenzínových receptorov (91%), beta-blokátory (87%), ako aj hypolipidemiká (76%).
 
Výsledky klinickej štúdie BEAUTIFUL predstavujú krok vpred v manažmente pacientov s koronárnou chorobou srdca a srdcovou frekvenciou vyššou ako 70 úderov za minútu, pretože sa po prvýkrát preukázalo, že výhradné zníženie srdcovej frekvencie  Procoralanom (ivabradinom) vedie k ďalšiemu poklesu výskytu koronárnych príhod, a to aj u pacientov, ktorí sú už liečení súčasnou optimálnou kardiovaskulárnou liečbou. Táto štúdia tiež potvrdila, že Procoralan (ivabradín) je bezpečné a dobre tolerované liečivo, a môže byť užívaný so všetkými bežne predpisovanými kardiovaskulárnymi liekmi. V komentári k výsledkom sa predseda Kontrolného výboru, profesor Roberto Ferrari vyjadril: ‘Pacienti s KCHS často podstúpia množstvo vyšetrení, avšak jednoduché zmeranie srdcovej frekvencie sa nevykoná. Klinická štúdia BEAUTIFUL upozornila na zosilnenie potreby zisťovať srdcovú frekvenciu u všetkých pacientov s KCHS, a v prípade, že táto hodnota presahuje 70 úderov za minútu, je potrebné ju znížiť pomocou Procoralanu (ivabradínu) bez ohľadu na doterajšiu liečbu.
 
Výsledky klinickej štúdie BEAUTIFUL s Procoralanom (ivabradínom) môžu byť vysvetlené jeho dobre dokumentovanou schopnosťou zmierniť ischémiu myokardu u pacientov s chronickou stabilnou angínou pectoris. 1 V rámci nového výskumu sa dokázalo, že Procoralan (ivabradín) zlepšuje narušenú funkciu endotelu2 a že predchádza rozvoju aterosklerózy.
Napriek všetkým pokrokom, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva, že do roku 2030 zostane koronárna choroba srdca celosvetovo najväčším zdravotníckym problémom. 3 Ivabradin by mohol prispieť k obmedzeniu tejto hrozby, keďže podľa výsledkov štúdie BEAUTIFUL, Procoralan (ivabradín) znižuje riziko výskytu infarktu myokardu a revaskularizácie. Predseda Výkonného výboru klinického skúšania BEAUTIFUL, profesor Kim Fox uzavrel tému so slovami: ‘Polovica pacientov s KCHS má pokojovú srdcovú frekvenciu vyššiu ako 70 úderov za minútu. Títo pacienti odteraz môžu profitovať z liečby, ktorá im prinesie výrazné zníženie pravdepodobnosti výskytu ďalšej srdcovej príhody, prípadne potreby ďalšieho chirurgického zákroku.’
 
 
Literatúra:

1.       Tardif J-C, Ford I, Tendera M, et al. Eur Heart J. 2005;26:2529-2536.

2.       Florian Custodis, MD*; Magnus Baumhäkel, et al Circulation 2008;117:2377-2387.

3.       Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030 PLoS Med 3(11): e442. doi:10.1371/journal.pmed.0030442.

 
*Ivabradín je v jednotlivých krajinách dostupný pod rôznymi názvami: Procoralan®, Coralan®, Coraxan®, prípadne Corlentor®.
 
Slovník pojmov
 
Angína pektoris
Angína pektoris sa prejavuje ako bolesť na hrudi, obvykle kvôli nedostatku kyslíka v srdcovom svale.
 
Angiotenzín
Angiotenzín je hormón produkovaný organizmom, ktorý spôsobuje konstrikciu krvných ciev a zvyšovanie krvného tlaku.
 
Angiotenzín-konvertujúci enzým (ACE)
ACE katalyzuje premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, ktorý je silným vazokonstriktorom (zužuje krvné cievy) a zároveň sa zapája do inaktivácie bradykinínu, ktorý je silným vazodilatátorom (rozširuje / dilatuje krvné cievy).
 
Inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE-inhibítor)
ACE-inhibítory, čiže inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACEI), predstavujú skupinu liečiv používaných predovšetkým v liečbe hypertenzie (vysoký krvný tlak) a kongestívneho srdcového zlyhania. (Pozri v slovníku pojem “kongestívne srdcové zlyhanie”).
ACE-inhibítory znižujú krvný tlak tým, že zabraňujú premene neaktívneho hormónu angiotenzínu I na jeho aktívnu formu, angiotenzín II. Zníženie hladiny angiotenzínu II spôsobuje, aby sa artérie rozšíria, čo má za následok pokles krvného tlaku.
 
 
Blokátory angiotenzínových receptorov (tiež inhibítory angiotenzínu) (pozri v slovníku pojem “receptor”).
Predstavujú skupinu liečiv zasahujúcich do systému, v ktorom zohráva dôležitú úlohu angiotenzín. (Pozri v slovníku pojem “angiotenzín”). Najčastejšie sa využívajú v liečbe hypertenzie (vysoký krvný tlak), diabetickej nefropatie (poškodenie obličiek pri ochorení diabetes mellitus) a kongestívneho srdcového zlyhania (pozri v slovníku pojem “kongestívne srdcové zlyhanie”).
 
Antiagreganciá
Pozri v slovníku pojem “krvné doštičky”.
 
Antitrombotiká
Pozri v slovníku pojem “trombocyty”.
 
Artérioskleróza
Vzťahuje sa obvykle na “kôrnatenie” alebo “zanášanie” artérií spolu so stratou elasticity arteriálnych stien.
 
Arytmia
Každá odchýlka od normálneho rytmu srdcových úderov. Srdcový rytmus môže byť zrýchlený alebo spomalený, môže byť tiež pravidelný alebo nepravidelný.
 
BEAUTIFUL
Klinická štúdia hodnotiaca vplyv If inhibítora Procoralanu (ivabradínu) na morbiditu a mortalitu u pacientov s KCHS a dysfunkciou ľavej komory. (A morBidity-mortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with CAD and left ventricULar dysfunction). (Pozri v slovníku pojmy “If prúd”, “KCHS”, “DĽK” a “ivabradín”).
BEAUTIFUL predstavuje medzinárodné multicentrické klinické skúšanie, ktoré má za cieľ vyhodnotiť, či ivabradín (Procoralan) ako prvé liečivo s výhradným účinkom na znižovanie srdcovej frekvencie, znižuje výskyt kardiovaskulárnych príhod u pacientov, ktorí sú už nastavení na najlepšiu možnú optimálnu terapiu.
 
Beta-blokátory
Beta-blokátory (niekedy uvádzané ako β-blokátory) predstavujú skupinu liečiv používaných v rozličných indikáciách vďaka svojim kardiovaskulárnym a periférnym účinkom.
 
Krvný tlak (TK)
Tlak krvi voči stenám hlavných artérií. Krvný tlak sa meria v milimetroch ortuťového stĺpca
(mm Hg) a zaznamenáva sa, keď sa srdcové komory sťahujú (systolický krvný tlak) a uvoľňujú (diastolický krvný tlak).
 
Bradykardia
Definuje sa ako spomalená pokojová srdcová frekvencia (nižšia ako 50 úderov za minútu u dospelého človeka).
 
Kardiovaskulárny systém
Tvorí ho srdce spolu s dvoma sieťami krvných ciev, z ktorých jedna dodáva pľúcam kyslík výmenou za oxid uhličitý, a druhá zásobuje živinami a kyslíkom ostatné tkanivá organizmu, pričom odstraňuje odpadové produkty.
 
 
Kompliancia
Ochota pacienta (prípadne lekára) podrobiť sa odporúčanej liečbe.
 
Kongestívne srdcové zlyhanie (KSZ)
Štrukturálna alebo funkčná porucha srdca, ktorá zhoršuje schopnosť srdca naplňovať sa krvou, a tiež prečerpávať dostatočné množstvo krvi do celého organizmu. K nadmernej akumulácii krvi môže dôjsť v pľúcach alebo na periférii (mimo centrálnych štruktúr), prípadne v obidvoch uvedených lokalitách.
 
Kontraindikácie
Predpona “kontra” znamená “proti”, a preto je podanie lieku v takomto prípade zakázané (“neindikované”).
 
Koronárna cirkulácia
Koronárna cirkulácia predstavuje cirkuláciu krvi v krvných cievach, ktoré privádzajú a odvádzajú krv samotnému srdcovému svalu.
 
Koronárna choroba srdca (KCHS)
Najčastejšia forma ochorenia srdca. Dochádza pri nej k zúženiu prípadne upchatiu koronárnych artérií, ktoré potom nemôžu zásobovať srdce dostatočným množstvom krvi.
Taktiež je známa pod názvom “ochorenie koronárnych tepien”.
 
Diabetes mellitus
Ochorenie charakterizované hyperglykémiou, ktorú spôsobuje neschopnosť organizmu využiť glukózu v krvi na tvorbu energie. V prípade diabetu 1. typu nedochádza v pankrease k vytváraniu inzulínu, v dôsledku čoho krvná glukóza nemôže vstupovať do buniek a využiť sa na tvorbu energie. V prípade diabetu 2. typu buď nedochádza k dostatočnej tvorbe inzulínu v pankrease, alebo ho organizmus nie je schopný správne využívať.
 
Diastolický tlak
Tlak krvi pri relaxácii srdca a opätovnom plnení srdcových komôr. Toto je stav, kedy je krvný tlak najnižší.
 
Dvojito zaslepený
Pojem “dvojito zaslepený” popisuje mimoriadne prísny spôsob skúšania, obvykle u ľudí, v snahe eliminovať subjektívne ovplyvnenie či už zo strany zúčastnených pacientov alebo skúšajúcich. Vo väčšine prípadov sa dvojito zaslepené skúšanie koná s cieľom dosiahnuť vyšší štandard vedeckej precíznosti.
V rámci dvojito zaslepeného skúšania nevedia ani jednotlivci ani výskumníci, kto patrí do kontrolnej a kto do experimentálnej skupiny. Až po zaznamenaní všetkých údajov (a v niektorých prípadoch až po ich analýze) sa výskumníci dozvedia, ktorý pacient patril do ktorej skupiny.
 
Endotel (krvných ciev)
Endotel je vnútorná výstelka krvných ciev.
 
Srdcová príhoda
Pozri v slovníku pojem “infarkt myokardu”.
 
Vysoký krvný tlak
Taktiež nazývaný hypertenzia. U dospelých sa definuje ako krvný tlak nad normálnym rozpätím predpokladaným v konkrétnej vekovej skupine.
 
 
Hypertenzia
Pozri v slovníku pojem “vysoký krvný tlak”.
 
Hypotenzia
Je opakom vysokého krvného tlaku. Opisuje taký nízky krvný tlak, ktorý spôsobuje príznaky ako sú závraty a mdloby.
 
If prúd
„Zvláštny“ If prúd v “udávači srdcového rytmu (pacemaker)” sa po prvýkrát opisuje pred 30 rokmi v myocytoch sinoatriálneho uzla (SAN) (pozri v slovníku pojmy “SAN” a “myocyty”) a zohráva hlavnú úlohu v tvorbe spontánnej aktivity a v modulácii srdcovej frekvencie. Je to zmiešaný prúd sodíka a draslíka do buniek.
 
Inotropný
Ovplyvňujúci silu alebo energiu svalových kontrakcií.
 
Ischémia
Nedostatok krvi v určitej časti organizmu v dôsledku funkčnej konstrikcie (zúženia) alebo skutočnej obštrukcie (upchatia) krvnej cievy.
 
Ivabradín (v slovníku pozri pojem “Procoralan”)
 
Lipidy
Heterogénna skupina tukov a tukom podobných zlúčenín, ktorá je charakteristická svojou nerozpustnosťou vo vode, pričom tieto látky sú extrahovateľné rozpúšťadlami ako alkohol, éter, chloroform, benzén, atď. Lipidy sa v organizme jednoducho uskladňujú a slúžia ako zdroj energie.
 
Hypolipidemiká
Pozri v slovníku pojem “lipidy”.
 
Dysfunkcia ľavej komory (DĽK)
Ochorenie, pri ktorom dochádza k zníženiu funkčnosti ľavej komory srdca (dolná dutina).
 
Morbidita
Chorobný stav. Incidencia alebo prevalencia (pozri v slovníku pojem “prevalencia”) ochorenia alebo ochorení v rámci populácie.
 
Mortalita
Vlastnosť ochorenia vyvolať úmrtie. Percentuálny pomer úmrtí, ktoré nastanú voči očakávaným úmrtiam v rámci populácie.
 
Infarkt myokardu (IM)
Medicínsky pojem pre srdcovú príhodu, ktorý nastáva pri závažnom znížení až zastavení dodávky krvi do niektorej časti samotného myokardu. V dôsledku toho nastáva odumretie danej časti srdcového svalu.
 
Myocyt
Bunka svalového tkaniva.
 
Patologický
Týkajúci sa patológie (pozri v slovníku pojem “patológia”).
 
Patológia
Odvetvie medicíny zamerané na základný charakter ochorenia, obzvlášť na štrukturálne a funkčné zmeny tkanív a orgánov organizmu, ktoré sú spôsobené ochorením, prípadne ochorenie spôsobujú.
 
Placebo
Každá neškodná medicínska liečba; pôvodne sa tak nazýval každý medicínsky prípravok bez špecifickej farmakologickej aktivity vo vzťahu k pacientovmu ochoreniu alebo ťažkosti, podávaný výlučne kvôli psychologicko-fyziologickým účinkom liečby. Neškodná forma liečby podávaná kontrolnej skupine v rámci kontrolovaného klinického skúšania s cieľom rozlíšiť špecifické a nešpecifické účinky experimentálnej liečby.
 
Krvné doštičky
Krvné doštičky alebo trombocyty predstavujú bunky cirkulujúce v krvi, ktoré sa zapájajú do bunkových mechanizmov primárnej hemostázy (zastavenie krvácania), čím dochádza k tvorbe krvných zrazenín.
 
Prevalencia
Počet prípadov ochorenia, ktoré sa v určitom časovom okamihu vyskytujú v rámci populácie.
 
Procoralan
Procoralan je obchodný názov lieku s obsahom ivabradínu. Procoralan je prvým selektívnym a špecifickým inhibítorom If prúdu v sínusovom uzle. Procoralan spomaľuje srdcovú frekvenciu, pričom zároveň zachováva ostatné parametre srdcovej činnosti, predovšetkým silu kontrakcie. Tento mechanizmus účinku prepožičiava Procoralanu vlastnosti, ktoré sú u koronárnych pacientov obzvlášť užitočné. Procoralan disponuje výraznou antiischemickou účinnosťou, významne znižuje počet záchvatov angíny pectoris, a zvyšuje kapacitu telesnej záťaže, čím umožňuje pacientom znovu obnoviť svoje obvyklé aktivity bez pociťovania bolestí. Procoralan je v súčasnosti dostupný v 45 krajinách Európy a sveta. Preventívny úžitok Procoralanu sa v súčasnosti vyhodnocuje v rámci prelomového klinického skúšania s názvom BEAUTIFUL u pacientov s koronárnym ochorením, a zároveň v klinickom skúšaní SHIFT u pacientom so systolickým zlyhaním srdca.
 
Prognóza
Predpoveď pravdepodobného výsledku záchvatu alebo ochorenia; perspektíva uzdravenia z choroby v závislosti od povahy a príznakov prípadu (subjektívne dôkazy).
 
Randomizácia
Týka sa náhodného procesu, obzvlášť takého, ktorý sa vyskytuje v súlade so známou distribúciou pravdepodobnosti. Priraďuje pacientov v skúšaní k niektorej známej distribúcii pravdepodobnosti.
 
Receptor
Receptor je molekula proteínu, uložená v membráne, na ktorú sa môže naviazať pohyblivá signálna molekula.
 
Revaskularizácia
Obnovenie primeranej dodávky krvi do určitej časti tela, zabezpečené pomocou procedúr PCI (perkutánna koronárna intervencia) alebo CABG (koronárny arteriálny bypass).
 
Sinoatriálny uzol
Mikroskopické zoskupenie atypických svalových vlákien srdca, ktoré slúžia v srdci ako stimulátor úderov – udávač srdcového rytmu (pacemaker). Za normálnych okolností sa udávanie srdcového rytmu odohráva práve tu.
 
Statíny
Statíny (alebo inhibítory HMG-CoA reduktázy) predstavujú skupinu hypolipidemických liečiv používaných na zníženie hladiny cholesterolu u ľudí s kardiovaskulárnym ochorením, prípadne s hroziacim kardiovaskulárnym ochorením.
 
Sledovaná populácia
Osoby, ktoré spoločne tvoria určitú kategóriu, z ktorých je možné v priebehu skúšania vybrať náhodnú vzorku.
 
Systolický tlak
Krvný tlak pri kontrakcii srdcových komôr. Toto je stav, kedy je krvný tlak najvyšší.
 
Trombocyty
Trombocyty alebo krvné doštičky predstavujú bunky cirkulujúce v krvi, ktoré sú zapojené do bunkových mechanizmov primárnej hemostázy (zastavenie krvácania), pričom dochádza ku tvorbe krvných zrazenín.
 
Tolerancia
Schopnosť znášať určité liečivo.
 
Odkazy sú použité z publikácie Dorland’s Medical Dictionary (27th Edition), Oxford Medical Dictionary, Merriam-Webster's Medical Dictionary, Drugs supplement 2007 ; 67 : 1-49, Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (10th edition).


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Nautilus realizuje projekt „Ponáraj sa s autíkom“
<< predchádzajúci článok
Pomoc pre úžitok nás všetkých