Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekológia

26. októbra 2006

Mokrade môžu pomôcť riešiť vodohospodárske problémy v povodiachVodné ekosystémy a mokrade sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou rastlín a živočíchov. Ich význam pre zachovanie biodiverzity Zeme je neodškriepiteľný.Zdieľať
 Vieme však dosť aj o iných hodnotách týchto systémov, o ich spoločenských a osobitne vodohospodárskych funkciách? Zadržiavanie vody, zmierňovanie účinkov záplav, ochrana proti erózii, zlepšovanie kvality vody odbúravaním živín, poskytovanie surovín – vody, dreva, ílu, štrkopieskov, atď., to sú len niektoré z významných funkcií mokradí, ktoré si často ani neuvedomujeme.

Docenenie významu týchto funkcií pre ochranu a racionálne využívanie vôd prináša Rámcová smernica EÚ o vode. U nás uplatňovaná prostredníctvom Zákona č. 364/2004 o vodách prináša do vodného hospodárstva nový aspekt – správu vodných zdrojov na ekologickom princípe. Jej ambíciou je dosiahnuť „dobrý“ stav všetkých vôd na území Únie do roku 2015. Opatrenia, ktoré k tomu majú viesť by sa mali týkať nielen zlepšenia kvality a množstva vody, ale tiež zlepšenia ekologických podmienok – oživenia technicky upravených vodných tokov, rekonštrukcie vegetácie, obnovy a podpory populácií rýb a podobne. Do konca tohto roka sa zverejní časový a vecný harmonogram prípravy plánov manažmentu povodí, ktoré budú vypracované do konca roka 2009. Návrh plánu manažmentu povodia schváli Ministerstvo životného prostredia SR a jeho záväznú časť, ktorá obsahuje program opatrení, vydá orgán štátnej vodnej správy všeobecne záväznou vyhláškou.

Aby sa plne využil potenciál mokradí v riešení vodohospodárskych problémov, je potrebné aby o ňom vedeli najmä tí, ktorí budú pri spracovaní a realizácii plánov manažmentu povodí. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie preto v rámci medzinárodnej kampane Dunajského regionálneho projektu UNDP GEF pripravil v spolupráci s Dunajským environmentálnym fórom, Slovenským vodohospodárskym podnikom, Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Štátnou ochranou prírody sériu seminárov pre správcov povodí, štátnu vodnú správu, štátnu správu ochrany prírody a samosprávy. Na nich sa okrem teórie prezentujú praktické projekty, ktoré sa venujú problematike využitia mokradí v manažmente povodí. Ochrana obce Olšavica v Levočských vrchoch pred eróziou pôdy a prívalovými dažďami pomocou obnovy mokradí a lúk, či návrhy protipovodňových opatrení na rieke Morave zahŕňajúce obnovu meandrov a mokradí, sú niektorými z takýchto projektov.

Vedieť o možnostiach však nestačí, treba tiež pomenovať prekážky, brániace lepšiemu zapojeniu mokradí do manažmentu povodí a navrhnúť riešenia. Tomu sa venujú diskusie prebiehajúce sa seminároch, ktoré jasne pomenovali nedostatok zdrojov pre riešenie vodohospodárskych problémov, nedostatky v uplatňovaní legislatívy, či nedostatok kapacít samosprávy, ktorá prevzala aj časť kompetencií v tejto oblasti. Súhrn a závery z diskusií sa poskytnú Ministerstvu životného prostredia s cieľom zlepšiť ochranu a racionálne využívanie vôd na Slovensku.


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Washington popiera vplyv na rozsudok nad Saddámom Husajnom
<< predchádzajúci článok
Moskva vyzvala Izrael na ukončenie ofenzívy v Pásme Gazy