24hod.sk    Z domova

29. januára 2020

Parlamentné voľby 2020: Ako vybaviť hlasovací (voličský) preukazAk sa v deň parlamentných volieb nebude volič zdržiavať v mieste jeho trvalého bydliska, kde je zapísaný do volebného zoznamu, neznamená to, že nemôže voliť.Zdieľať
Parlamentné voľby 2020: Ako vybaviť hlasovací (voličský) preukaz

Pomôže mu hlasovací preukaz, ktorý umožňuje voľbu v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Podmienkou je, že volič musí o takýto preukaz obec vopred požiadať.

Čo musí obsahovať žiadosť

O vydanie preukazu treba žiadať obec, kde má volič trvalý pobyt, a to osobne, listom alebo elektronicky. Osobne sa voličský prekaz dá vybaviť aj posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, to znamená 28. februára. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Písomná alebo elektronická žiadosť musia byť obci doručené najneskôr do 10. februára. E-mailovú adresu, na ktorú ju možno poslať, by mala obec zverejniť na svojej webstránke, respektíve na úradnej tabuli.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Podpis nemusí byť úradne overený

O preukaz môže volič požiadať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby do 28. februára. Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v nej uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“. Každý volič musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Ak hlasuje mimo miesta svojho trvalého pobytu predloží spolu s ním aj hlasovací preukaz.

Volič, ktorému už vydali hlasovací preukaz, ho musí volebnej komisii predložiť aj v prípade, že nakoniec hlasuje v mieste svojho trvalého bydliska.


   Tlač    Pošli

Prečítajte si tiež


https://www.24hod.sk/parlamentne-volby-2020-ako-vybavit-hlasovaci-volicsky-preukaz-cl732028.html