Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

07. mája 2006

Prioritami SF školstvo,zdravotníctvo a sociálne veciSlobodní si vedia predstaviť spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorého politický program je aspoň v základných rysoch kompatibilný s ich politickým programom. Pretože politický program ...Zdieľať

BRATISLAVA 7. mája (WN/SITA) - Slobodní si vedia predstaviť spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorého politický program je aspoň v základných rysoch kompatibilný s ich politickým programom. Pretože politický program strany je podľa Slobodného fóra (SF) založený na vízii priateľského štátu, štátu, ktorého hlavný záujem spočíva v službe občanovi, neprijateľné sú pre nich subjekty, ktoré vychádzajú z opačnej predstavy. Menovite ide o KSS a SNS. SF odmieta spoluprácu aj s ĽS-HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom a nebude vo vláde, ktorej premiérom by bol Mikuláš Dzurinda. V prípade, ak by SF malo byť súčasťou vládnej koalície, bude sa uchádzať o vládne posty, z ktorých by mohli uplatniť čo najviac predstáv o zmene Slovenska na priateľský štát a presadiť čo najviac myšlienok z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí, školstva a podpory podnikania. O konkrétnych postoch sa však vždy hovorí až po voľbách, povedala pre agentúru SITA predsedníčka SF Zuzana Martináková.

V oblasti zdravotníctva budú slobodní presadzovať také chápanie minimálnej siete poskytovateľov, v ktorej bude občanovi poskytnutá zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu, hradená bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti. Rozsah stanoví zákon. Poplatky za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súčasnej podobe chce SF zrušiť. Finančné prostriedky, ktoré tým poskytovateľ stratí, získa zvýšením platieb od poisťovne. Poskytovatelia, ktorí nebudú súčasťou minimálnej siete, budú mať možnosť požadovať poplatky za tzv. nadštandardné služby. V minimálnej sieti si pacient bude priplácať iba za lieky, ak si nevyberie liek plne hradený z verejných prostriedkov. U ostatných poskytovateľov bude otvorená možnosť dohody poskytovateľa a pacienta na rôznych formách úhrady zo strany pacienta. Podľa slobodných je nevyhnutné, aby si štát zachoval vplyv v nemocniciach, ktoré budú zaradené a budú tvoriť minimálnu sieť. Existencia ostatných nemocníc bude daná dopytom a ponukou.
Nielen lekári, ale všetci zdravotnícki pracovníci majú nárok na vyššie mzdy. Je potrebné tiež zvýšiť platby štátu za svojich poistencov.

Slobodné fórum nebude za žiadne znižovanie úrovne príspevkov do starobného sporenia v dôchodkových fondoch, ale práve naopak, za jeho zvýšenie. Slobodní podporujú konštrukciu povinného dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia. Zamestnanosť bude hlavnou prioritou a kľúčovým pojmom riešenia priorít sociálnej politiky.

SF si za jednu zo svojich programových priorít stanovilo zníženie ekonomickej náročnosti štátneho aparátu. Za potrebné považuje znížiť počet ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a iných štátnych a verejnoprávnych inštitúcií. Návrh na zrušenie konkrétnych ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy predloží po uskutočnení auditu ich činností, dodala šéfka slobodných. Vplyv štátu by mal byť zameraný najmä na ochranu korektnej hospodárskej súťaže, ochranu vlastníckych práv, ochranu pred zneužívaním postavenia prirodzených monopolov a ochranu princípov právneho štátu.

Prípadné zavedenie školného na vysokých školách musí byť výsledkom konsenzu reálnych politických strán. Zavedenie školného na vysokých školách je možné v prípade pozitívneho ekonomického rozvoja a s tým súvisiaceho nárastu životnej úrovne. Súčasne musia mať študenti k dispozícii študentské pôžičky, ktoré bude možné považovať za investíciu do vzdelania, ktorá bude odpočítateľnou daňovou položkou. V oblasti regionálneho školstva štát nesmie rezignovať na svoj diel zodpovednosti a povinnosť kontroly nakladania s verejnými financiami, ale najmä na kontrolu kvality učebných procesov. Regionálne orgány musia byť aktívnejšie v zmene súčasného stavu, že školy produkujú 40 percent nezamestnaných. Zásadnou zmenou zo strany štátu musí byť spresnenie finančných normatívov vo vzťahu k odlišným podmienkam jednotlivých škôl. Slobodní považujú za nevyhnutné zavŕšiť proces decentralizácie a dekoncentrácie štátnej správy a presun časti kompetencií orgánov štátnej správy na vyššie územné celky. K regionálnej politike je potrebné pristupovať ako k rámcovej politike, v ktorej si každý región bude môcť definovať svoje potreby, ale aj svoje riešenia samostatne, a to bez zásahov orgánov štátnej správy, a tieto potreby aj financovať z vlastných zdrojov.

SF v oblasti daní a odvodov vychádza z daňovej reformy prijatej súčasnou vládou. Chce zjednodušiť spôsob a pravidlá výberu daní a obligatórnych odvodov zjednotením a zjednodušením stanovovania vymeriavacieho základu, centralizáciou výberu a celkovým znížením nielen odvodov, ale aj rozsahu a výšky rôznych poplatkov na základe auditu ich nutnosti. Slobodní sú za zachovanie rovnej dane s cieľom postupne znižovať celkové daňové a odvodové zaťaženie. SF chce presunúť povinnosť platenia odvodov zo zamestnávateľa na zamestnanca a vytvoriť priamy vzťah poistenec - poisťovňa.

Jednou z priorít vládnej politiky by mal byť nezávislý, nestranný a dôveryhodný súdny systém rozhodujúci bez zbytočných prieťahov a založený na rešpektovaní ľudských práv v súdnom konaní, najmä zásad spravodlivého súdneho procesu. Na skvalitnenie činnosti justície chce SF založiť výber a prípravu nových sudcov na sprísnení podmienok pre výber justičných čakateľov, posilniť osobnú kárnu zodpovednosť sudcu za výsledky jeho práce, najmä za zjavne nezákonné súdne rozhodnutia. Bude sa snažiť zaviesť poriadkové lehoty pre meritórne rozhodnutia súdu a výraznejšou kontrolou justície zo strany verejnosti, reformovať predpisy v oblasti súdneho konania na základe zásady, že súdne rozhodnutie, ku ktorému sa dospeje rýchlo, maximálne v niekoľkých mesiacoch, je spravidla lepšie, než rozhodnutie vydané po mnohých rokoch, keď už pre účastníkov prakticky stratí zmysel. Podľa slobodných by sa mala tiež zlepšiť spolupráca rezortu spravodlivosti s Najvyšším súdom SR, Generálnou prokuratúrou SR a s profesijnými združeniami sudcov.

V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti chcú slobodní dôsledne presadzovať princíp služby polície občanom. "Naším heslom je Polícia slušná k občanom, nekompromisná k zločincom, riadne zaplatená a vybavená," dodala Martináková. Dôraz chce SF klásť na boj s extrémizmom vo všetkých jeho formách a prejavoch. Súbežne s represiou chcú zaviesť preventívne opatrenia nasmerované do sociálnej oblasti, výchovy k tolerancii a úcte k právnemu poriadku. SF plánuje dokončiť reorganizáciu polície. Zrušenie výkonu služby na úrovni krajských riaditeľstiev a ich prenos na okresné články, krajské riaditeľstvá ponechať len ako jednoduchý kontrolný, riadiaci a odvolací orgán. Ďalším krokom je prijatie zákona o kariérnom postupe policajtov a zmena systému hodnotenia práce polície.

Vstupu Slovenska do eurozóny, by mala predchádzať diskusia o všetkých aspektoch prijatia eura, načasovanie vstupu musí byť čo najvýhodnejšie pre Slovensko a občania musia byť objektívne informovaní o dopadoch na ich každodenný život. Prioritnou nie je technická, ale ekonomická pripravenosť krajiny.

FOTO : SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Irán pohrozil odstúpením od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
<< predchádzajúci článok
Hrdina z Johannesburgu chytil dieťa vyhodené z piateho poschodia