Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova    Regióny

14. novembra 2011

Stále častejší výskyt poškodzovania plynárenských zariadeníPri výkopových prácach v obci Krčava v okrese Sobrance bol dnes opäť poškodený plynovod, ktorý patrí spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. Prevádzkovateľ distribučnej siete eviduje stále častejší ...Zdieľať
spp distribucia logo BRATISLAVA 14. novembra (WBN/PR) - Pri výkopových prácach v obci Krčava v okrese Sobrance bol dnes opäť poškodený plynovod, ktorý patrí spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. Prevádzkovateľ distribučnej siete eviduje stále častejší výskyt poškodzovania plynárenských zariadení a to najmä počas výkopových a stavebných prác, ktoré vykonávajú tretie strany, tzn. stavebné firmy, či fyzické osoby. Až 97 % poškodení distribučnej siete majú na svedomí práve tretie strany.


Neočakávané zásahy do plynárenských zariadení zvyšujú riziko nekontrolovaného úniku plynu s hrozbou požiaru, prípadne výbuchu zemného plynu, ohrozujú majetok, zdravie a životy obyvateľstva a zvyšujú stupeň ohrozenia bezpečnosti prevádzky a spoľahlivosti distribúcie a dodávok zemného plynu odberateľom.

Prevádzkovateľ distribučnej siete preto dôrazne upozorňuje všetkých stavebníkov na povinnosť požiadať pred každou realizáciou výkopových a stavebných prác spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. o vyjadrenie k plynovodným sieťam. Stavebník má povinnosť pred začatím výkopových prác, v prípade, že sa v oblasti plynovody nachádzajú, požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete o ich vytýčenie a zároveň postupovať pri príprave a realizácii výkopových prác podľa platnej legislatívy a v zmysle podmienok stanovených vo vyjadrení SPP - distribúcia, a. s..

Minulý týždeň došlo k trom poškodeniam distribučnej plynárenskej siete, ktoré zapríčinili stavebné spoločnosti svojím nezodpovedným konaním, pričom v dvoch prípadoch išlo o závažné udalosti, pri ktorých bolo ohrozené obyvateľstvo. V stredu 9.11.2011 pri prácach pri stavbe obchodného domu Radvaň v Banskej Bystrici stavebná firma poškodila plynovod, ktorý patrí spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. V dôsledku unikajúceho zemného plynu evakuovali hasiči a polícia z miesta havárie približne 560 ľudí, pretože neďaleko miesta havárie sa nachádzal internát a administratívna budova. Distribúcia zemného plynu bola prerušená pre 36 odberateľov rôznych kategórií.

V piatok 11.11.2011 pri zemných prácach na križovatke ulíc Novozámocká a Priemyselná v mestskej časti Nitry - Krškany poškodil jeden z mechanizmov stavebnej firmy plynové potrubie. Bolo to priamo pod trasou rýchlostnej cesty R1. V dôsledku tejto havárie musela byť kvôli unikajúcemu plynu a v dôsledku toho zvýšenému riziku výbuchu takmer na hodinu uzavretá rýchlostná cesta R1. Distribúcia plynu bola prerušená pre 14 odberateľov.

V oboch prípadoch stavebné firmy vedome nerešpektovali technické podmienky pre výkopové práce, ktoré vydala spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. a v ktorých sa uvádza, že zemné práce do vzdialenosti 2 m obojstranne od plynového potrubia je potrebné vykonávať výhradne ručne. Práce treba vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení a ohrozeniu ich bezpečnej prevádzky.

Každý stavebník musí pri realizácii zemných a výkopových prác rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä Zákon o energetike a Stavebný zákon. Zákon o energetike explicitne uvádza, že poškodenie plynárenského zariadenia je zakázané. SPP - distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete v zmysle zákona vydáva technické podmienky pre realizáciu výkopových prác, pričom stavebník musí tieto podmienky rešpektovať. V týchto prípadoch však stavebníci podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete nerešpektovali, v okolí plynovodu uskutočňovali zemné práce pomocou

Stavebník je tiež povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami v ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodov postupovať podľa platného legislatívneho rámca.

Za nerešpektovanie platnej legislatívy a porušenie podmienok a povinností pri prácach v ochranných pásmach plynárenských zariadení, môže Štátna energetická inšpekcia udeliť aj značnú finančnú pokutu vo výške od 33 tis. eur do 166 tis. eur(§ 66, odst. 1, písm. c, zákona o energetike).

Porušením podmienok a povinností platných pre práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení zo strany stavebníkov môže dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu „poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia“, za čo hrozí páchateľovi trest odňatia slobody v trvaní až osem rokov, trestného činu „poškodzovania cudzej veci“, za čo hrozí páchateľovi trest odňatia slobody v trvaní až desať rokov, prípadne za istých okolností aj trestného činu „všeobecného ohrozenia“, za čo môže hroziť páchateľovi trest odňatia slobody až na doživotie.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. chce minimalizovať poškodenie plynárenských zariadení, a tak predísť ohrozeniu bezpečnosti prevádzky a spoľahlivosti distribúcie a dodávok zemného plynu odberateľom ako aj majetku a zdravia občanov, preto apeluje na všetkých stavebníkov, ktorí plánujú činnosti spojené so zemnými prácami, aby vo vlastnom záujme vždy informovali spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. Ak stavebník nedodrží platné právne predpisy a spôsobí svojim konaním škodu, či už spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. alebo iným osobám, je povinný takto vzniknutú škodu v plnom rozsahu nahradiť. Vzhľadom na skutočnosť, že porušením podmienok a povinností pri prácach v ochrannom pásme môže hroziť riziko smrti, škody na zdraví a majetku spoločnosti, platné právne predpisy umožňujú sankcionovať zodpovednú osobu aj zo strany štátnych orgánov.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení bezplatne pre drobné stavby, rodinné domy alebo objekty na podnikanie vtedy, ak služba vytyčovania rozsahom nepresiahne 1 hodinu, alebo dĺžku 100 m.

Kontakty pre službu vytyčovanie plynárenských zariadení spolu s uvedením legislatívneho rámca sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk v časti Kontakty, v záložke Vytyčovanie plynárenských zariadení.

Na nahlasovanie poškodení plynovodov, prerušení distribúcie a dodávok zemného plynu je určená Poruchová linka – plyn 0850 111 727 s nepretržitou prevádzkou.

SPP - distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala činnosť 1. júla 2006 po právnom odčlenení všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribúciou aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre vyše 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Žilinskí lekári sa s ministrom Uhliarikom nedohodli na ničom
<< predchádzajúci článok
Subjekt 99% rozdával za podpisy pivo a kávu