Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

07. januára 2011

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2011





Zdieľať
Dňa 1.12.2010 a 2.12.2010 boli v NR SR schválené návrhy noviel zákonov č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, č. 580/2004  Z.z. o zdravotnom poistení, č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. V článku rozoberieme zmeny, týkajúce sa sociálneho poistenia, ktoré právna úprava prináša. Do uverejnenia tohto článku zákony neboli podpísané ešte prezidentom republiky SR, ale je vysoký predpoklad, že budú v schválenom znení podpísané a následne zverejnené v Zbierke zákonov.

Zmeny v sociálnom poistení

V oblasti sociálnych poistných vzťahov sú zadefinované pojmy ako zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, vymeriavací základ, osobný rozsah sociálneho poistenia, osobný rozsah sociálneho poistenia a vznik a zánik sociálneho poistenia. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sú s účinnosťou od 1.1.2011 vylúčení z povinnosti platenia poistného na poistenie v nezamestnanosti poberatelia invalidného dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

 

Osobný rozsah sociálneho poistenia

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré sú povinné platiť povinné poistné na sociálne poistenie. Povinnosť platiť vybraný druh sociálneho poistenia závisí aj od pravidelnosti, resp. nepravidelnosti poberaného príjmu.

Povinne poisteným zamestnancom bude každá fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti okrem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

Povinne dôchodkovo poisteným zamestnancom bude okrem toho každá fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti okrem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe a člena volebnej komisie.

 

Po novom by teda mali platiť poistné na sociálne poistenie konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti, členovia štatutárneho orgánu, správnej rady, dozornej rady, kontrolnej komisie a iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostávajú odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditisti komanditnej spoločnosti a členovia družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti.

 

Zjednotenie vymeriavacieho základu

V porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou budú vstupovať do vymeriavacieho základu zamestnanca všetky príjmy, z ktorých sa odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti okrem:

 

 • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca
 • príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa zákona č. 5/2004 Z. z., napr. príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami v zmysle § 50a
 • vráteného poistného zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti (vrátené poistné za minulé roky)
 • nepeňažného príjmu poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti

 

V návrhu sa upúšťa od výnimiek, ktoré sú momentálne upravené v zákone o sociálnom poistení (napr. odchodné, odstupné, plnenia po skončení pracovného pomeru, príspevky zo sociálneho fondu, náhrada za pracovnú pohotovosť a pod.). Odvody sa budú platiť z každého príjmu, ktorý sa zamestnancovi bude zdaňovať. Plateniu poistného preto budú podliehať aj benefity a to takých druhov ako:

 

 • príspevky na športové podujatia,
 • príspevky na kultúrne akcie,
 • príspevky na zdravotnú starostlivosť.

 

Naopak, poistné sa nebude platiť z benefitov, ktoré sú oslobodené od dane:

 

 • doškoľovanie zamestnancov,
 • príspevky na ošatenie,
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi,
 • finančný príspevok na stravovanie (len u zamestnancov, ktorí predložili zamestnávateľovi lekárske potvrdenie, že  zo zdravotných dôvodov nemôžu využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom),
 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaná zamestnancov na spotrebu na pracovisku,
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia (vo vlastníctve zamestnávateľa alebo zmluvne prenajatého) poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom.

 

Zmeny pri platení dobrovoľného poistného

V súvislosti so zmenami podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu sa vylučuje možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia pre poberateľov tohto dôchodku a upravuje sa zánik dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

 

NEMOCENSKÉ POISTENIE

Nemocenské

Schválenými zmenami sa sprísňujú všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca. Výška nemocenského bude závisieť od výšky denného vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta z údajov dosiahnutých zamestnancom v príslušnom rozhodujúcom období. Od 1.1.2011 platí, že pri existencii poistného pomeru kratšieho ako 90 dní, bude rozhodujúcim obdobím na určenie denného vymeriavacieho základu predchádzajúci kalendárny rok. Ak v rozhodujúcom období poistenec nebude mať vymeriavací základ na nemocenské poistenie, nemocenské, ošetrovné a materské sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ktorým je  jedna tridsatina 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvodu na poskytnutie uvedenej nemocenskej dávky (t. j. jedna tridsatina 44,2 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov).

 

Ošetrovanie chorého člena rodiny (v praxi zaužívaný názov OČR–ka)

V súčasnosti nárok na ošetrovné nie je podmienený minimálnym obdobím platenia dobrovoľného nemocenského poistenia. V praxi to funguje tak, že osoba, ktorá sa  prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie, hneď v ten istý deň môže čerpať dávku ošetrovné. Od 1.1.2011 vznikne z dobrovoľného nemocenského poistenia nárok na ošetrovné, len ak dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred vznikom OČR.

 

Materské

O budúceho roka sa predlžuje doba materskej dovolenky z 28 týždňov až 34 týždňov. Matka počas tohto obdobia bude dostávať nemocenskú dávku Materské vo výške 60% denného vymeriavacieho základu (do 31.12.2010 vo výške 55 %). Ak matka porodí 2 a viac detí aspoň o dve z nich sa stará, materská dovolenka sa predĺži z 37 týždňov na 43 týždňov. Zvýšenie a predĺženie materskej sa dotkne aj žien, ktoré materskú začali poberať ešte v tomto roku a nárok naň im prejde aj do budúceho roku.

 

Ochranná doba

Ide o lehotu, počas ktorej má poistenec nárok na nemocenskú dávku, aj keď už nie je nemocensky poistený. Ochranná doba sa skracuje zo súčasných 42 dní na 7 dní a to z dôvodu redukcie možnosti neodôvodneného čerpania nemocenských dávok  na jednej strane, a možnosti bývalého zamestnanca zaregistrovania sa na úrad práce do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania na strane druhej. Ochranná doba pre tehotné zamestnankyne sa  zvyšuje zo šiestich na osem mesiacov.

 

DOCHODKOVÉ POISTENIE

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku sa podmieňuje skončením povinného dôchodkového poistenia. Po novom už nebude možné súbežne pracovať a poberať predčasný starobný dôchodok. Súčasní poberatelia predčasných starobných dôchodkov si budú musieť v priebehu dvoch mesiacov vybrať: či chcú poberať príjem alebo dôchodok.

Od roku 2012 sa mal zaviesť nový spôsob valorizácie dôchodkov. Dôchodky sa mali zvyšovať vždy k 1.1. pevnou sumou, určenou v závislosti od inflácie. Navrhovaná zmena neprešla, a valorizácia dôchodkov sa bude realizovať tak ako doteraz – na základe inflácie a rastu priemerných miezd.

 

POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI

Od 1.1.2011 sa upravuje zisťovanie rozhodujúceho obdobia pre výpočet dávky v nezamestnanosti u osôb, ktoré v posledných dvoch, resp. troch rokoch neplatili poistné na poistenie v nezamestnanosti, pretože boli celý čas na rodičovskej dovolenke. Dávka v nezamestnanosti sa určí z obdobia dvoch rokov pred prerušením poistenia z dôvodu rodičovskej dovolenky. Uvedenou úpravou sa zároveň zaručí, že výška dávky v nezamestnanosti sa určí zo skutočného vymeriavacieho základu dosahovaného pred nástupom na materskú dovolenku.

 

Tabuľka odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2011


Vymeriavací základ povinne poistenej SZČO je najmenej 44,2% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa platí poistné. V roku 2011 to bude suma 329,06 €.

V období od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je maximálny vymeriavací základ mesačne:

 • na platenie poistného na nemocenské poistenie a na platenie poistného na garančné poistenie v sume 1 116,75 €
 • na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity v sume 2 978,00 €

 Maximálny vymeriavací základ sa vypočítava ako 1,5 násobok  resp. ako 4 násobok pri sociálnych poisteniach (3 násobok pri zdravotnom poistení) priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve platnej v predchádzajúcom roku alebo roku ktorý dva roky predchádza aktuálnemu roku.

  Ako sa zmenia odvody do Sociálnej poisťovne pre podnikateľov od januára 2011


 
Sadzba Min. vymeriavaci základ 1) Max. vymeriavaci základ 2) Min. suma poistného Max. suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4 % 329,06 € 1 116,75 €
14,47 € 49,13 €
Starobné poistenie
18 % 329,06 €
2 978 € 59,23 €
536,04 €
Invalidné poistenie 6 % 329,06 €
2 978 € 19,74 €
178,68 €
Úrazové poistenie neplatí - - - -
Poistenie v nezamest. 2 %
dobrovoľné
329,06 €
2 978 € 6,58 € 59,56 €
Garančné poistenie neplatí - - - -
RFS *
4,75%
329,06 €
2 978 € 15,63 €
141,45 €
Spolu: 35,15%    

115,65 €

964,86 €

* V januári 2011 sa zvýšuje na pôvodnú úroveň sadzba poistného do rezervného fondu solidarity opäť na výšku 4,75%. Zníženie zo 4,75 na dve percentá o ktorom vlani rozhodla vláda Róberta Fica, platí iba do 31.12.2010.

  Nové výšky odvodov zaplatíte až vo februári 2011

Nové výšky odvodov zaplatíte až vo februári 2011 za mesiac január. Splatnosť poistného na nemocenské a sociálne poistenia je do 8. februára 2011 (utorok). Sociálna poisťovňa neinformuje poistené osoby o zmenách v platení poistného osobitne, preto sa nespoliehajte, že vás na zmenu upozorní. Povinnosťou každého podnikateľa je odvádzať poistné v správnej výške a včas.

Budete v roku 2011 povinne poistenou osobou z pohľadu Sociálnej poisťovne?

To či sa budete musieť prihlásiť na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a začať platiť odvody bude závisieť od toho, či ste za rok 2010 zarobili v hrubom viac ako 3 949 € (bez odpočítania výdavkov).


Zdroj: Podnikam.sk

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kompletný zoznam Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2010
<< predchádzajúci článok
Z regionálnych mien v závere týždňa posilnila česká koruna

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2011 - diskusné fórum čitateľov

Dobrý deň,19.1. 12:19:03